ഈ വാട്സ്ആപ്പ് കിട്ടിയോ ?

September 15, 2020 keerus 0

ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കൽ: നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബദലിന്റെ ലേട്ട് വർണ്ണം ചലനാത്മകമാക്കുന്നതിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ബോറടിപ്പിക്കുന്ന അനുഭവപരിചയമില്ലാത്ത വർണ്ണ ലേട്ട് ഒഴിവാക്കാനാകും. നിങ്ങൾക്ക് സംയോജിതമായി നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടാനുസൃത തീം ചേർക്കാനോ ആയിരക്കണക്കിന് തീമുകൾ ശേഖരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് പ്രയോഗിക്കാനോ കഴിയും. […]