പെണ്‍കുട്ടികളുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ഒരു കിടു ആപ്പ്

September 19, 2020 keerus 3

ആകർഷണീയമായ സാമൂഹിക സവിശേഷതകളും ബി‌എസും ഇല്ലാത്ത നെക്സ്റ്റ്-ജെൻ സോഷ്യൽ നെറ്റ്‌വർക്കാണ് മെവെ. പരസ്യങ്ങളില്ല, ടാർഗെറ്റുചെയ്യുന്നില്ല, ന്യൂസ്‌ഫീഡ് കൃത്രിമത്വമില്ല. ചങ്ങാതിമാരുമായും കുടുംബവുമായും പൊതുവായ താൽ‌പ്പര്യ ഗ്രൂപ്പുകളുമായും ആധികാരികമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവേശകരവും ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമുള്ളതുമായ സവിശേഷതകൾ‌ മെവെ- […]