കാമുകിയും കണ്ടു പിടികില്ല ഈ ചാറ്റിംഗ് രഹസ്യം

July 26, 2020 keerus 1

വ്യത്യസ്‌ത സവിശേഷതകൾ‌ നൽ‌കുന്ന വാട്ട്‌സ്ആപ്പിന്റെ പരിഷ്‌ക്കരിച്ച പതിപ്പാണ് ജിബി വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ജിബി വാട്ട്‌സ്ആപ്പിന് അതിശയകരവും രസകരവുമായ നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഉണ്ട്, അത് സാധാരണ പ്ലേസ്റ്റോർ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് നൽകില്ല നിരവധി സഹായകരമായ സവിശേഷതകളാൽ ജിബി […]