ഈ ലോക്ക് കാണാനും പറ്റില്ല

August 29, 2020 keerus 0

ക്ഷമിക്കണം! ആപ്ലിക്കേഷൻ ലോക്കർ സ്ക്രീൻ പാസ്‌വേഡിൽ ഒന്നും ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പിൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേൺ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ലോക്കിംഗ് സിസ്റ്റം. പാസ്‌വേഡായി ഞങ്ങൾ വോളിയം കീ പാറ്റേൺ ഉപയോഗിക്കുന്നു. അപ് അപ് ഡൌണ്‍ ഡൌണ്‍ പോലുള്ള […]