പെണ്‍കുട്ടികളുമായി വീഡിയോകാള്‍ ചെയ്യാം …കാശും കിട്ടും

March 2, 2022 keerus 0

നമ്മള്‍ എല്ലാവരും ഒട്ടനവധി വീഡിയോ ചാറ്റിംഗ് ആപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് .ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്ത് ഉള്ള കൂട്ടുക്കാരുമായി വീഡിയോ കാള്‍ ചെയ്യാന്‍ …എന്നാല്‍ നമ്മള്‍ ഉപയോഗിക്കുന്ന പല വീഡിയോ ചാറ്റിംഗ് ആപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാന്‍ ഒരു നിശിത […]

പെണ്‍കുട്ടികളുമായി വീഡിയോ ചാറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ഒരു ആപ്പ്

September 24, 2021 keerus 2

നമ്മള്‍ എല്ലാവരും ഒരുപാട് ചാറ്റിംഗ് ആപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് .പല രാജ്യത്തെ പല തരത്തില്‍ ഉള്ള കൂട്ടുക്കാര്‍ നമ്മള്‍ക്ക് എല്ലാവര്ക്കും ഉണ്ടാക്കാം .അവരോടു വീഡിയോ ചാറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ഒട്ടനവധി ആപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് .പക്ഷെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ […]