നമ്പര്‍ മാത്രം മതി മുഴുവന്‍ വിവരങ്ങളും അറിയാം

May 13, 2021 keerus 5

നമ്മളുടെ ഫോണിലേക്ക് ഒക്കെ ഒരുപക്ഷെ ഒത്തിരി അറിയാത നമ്പരില്‍ നിന്നും കാളുകള്‍ വരാറുണ്ട് ,.. ഒരുപക്ഷെ ചില പേരുകള്‍ മാത്രം ആണ് കാണിക്കാറു ഒള്ളു .അതും വച്ച് അത് ആരാ എന്ന് കണ്ടു പിട്ക്കാന്‍ […]