ഫോണില്‍ നിന്നും നഷ്ടമായ ഫോട്ടോസ് തിരിച്ചു എടുക്കാം

October 23, 2021 keerus 0

നമ്മള്‍ ലെലാവരും നമ്മളുടെ സ്മാര്‍ട്ട്‌ ഫോണില്‍ ഒരുപാട് ഫോട്ടോ എടുക്കാറുണ്ട് ,അത് പോലെ തന്നെ സൂക്ഷിക്കാരും ഉണ്ട് .ഒരു ദിവസം അത് എല്ലാം നമ്മളുടെ ഫോണില്‍ നിന്നും നഷ്ടമായാല്‍ നമ്മള്‍ എന്ത് ചെയും ?പിന്നെ […]