ആരുടെ വാട്ട്സ്ആപ്പ് മെസ്ജും നിങ്ങള്‍ക്ക് കാണാം

October 11, 2020 keerus 5

മറ്റു ഒരു ഫോണില്‍ വരുന്ന കാള്‍സ് എസ് എം എസ് വാട്ട്സ്ആപ്പ് മേസേജ്ക്കള്‍ നിങ്ങളുടെ ഫോണില്‍ കാണാണം എന്ന് തോന്നുണ്ടോ ?എങ്കില്‍ ഇത് മുഴുവന്‍ ആയി വായിക്കണം ഇത് ഒരു നോടിഫികേഷന്‍ ഫോര്‍വേര്‍ഡ്‌ ചെയുന്ന […]