ലോകെഷനും ഫോട്ടോയും എടുക്കാം

May 21, 2021 keerus 0

നമ്മള്‍ എല്ലാവരും മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ സുരക്ഷിതമാക്കാന്‍ വേണ്ടി ഒട്ടനവധി സുരക്ഷ ആപ്പ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് .മറ്റുള്ളവര്‍ നമ്മുടെ അനുവാദം ഇല്ലാതെ മൊബൈല്‍ ഫോണ്‍ ഓപ്പണ്‍ ചെയ്തു ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കാന്‍ ഒട്ടനവധി ലോകിംഗ് ആപ്പ്സ് ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് .എങ്കിലും നമ്മളുടെ […]