കാമുകിക്കും കണ്ടു പിടിക്കാന്‍ പറ്റില്ല ഇങ്ങനെ ചാറ്റ് ചെയ്‌താല്‍

October 27, 2020 keerus 3

മറ്റു ആരും കാണാതെ നിങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യം ഉള്ള ഏത് ആപ്പ്സ് വാടസ്ആപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക്,ഇന്സ്ടാഗ്രാം,തുടങ്ങി നിങ്ങള്‍ക്ക് ആവശ്യം ഉള്ള എന്ത് ആപ്പ്സും ആരും കാണാതെ നിങ്ങളുടെ ഫോണില്‍ രണ്ടാമത് ആയി ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഒരു ഫ്രീ […]