പെണ്‍കുട്ടികളുമായി വീഡിയോ ചാറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ഒരു ആപ്പ്

September 24, 2021 keerus 2

നമ്മള്‍ എല്ലാവരും ഒരുപാട് ചാറ്റിംഗ് ആപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് .പല രാജ്യത്തെ പല തരത്തില്‍ ഉള്ള കൂട്ടുക്കാര്‍ നമ്മള്‍ക്ക് എല്ലാവര്ക്കും ഉണ്ടാക്കാം .അവരോടു വീഡിയോ ചാറ്റ് ചെയ്യാന്‍ ഒട്ടനവധി ആപ്പുകള്‍ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് .പക്ഷെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ […]